Par mums

Nodibinājums „Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija” nodibināts un reģistrēts Latvijas Uzņēmumu Reģistrā 2006. gada 28. februārī.

Nodibinājuma mērķi - Nodibinājuma mērķi ir sabiedriskā labuma darbība, un, konkrēti:

  • nodrošināt iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Latvijas teritorijā nodarboties ar ratiņbasketbolu, sportu un fiziskām aktivitātēm;
  • veicināt ratiņbasketbola sporta veidu attīstību Latvijā;
  • veicināt cilvēku ar kustību traucējumiem, kuri spēlē ratiņbasketbolu, sportisko izaugsmi Latvijas un starptautiskajā mērogā, kā arī sekmēt paralimpisko ideālu īstenošanu, un darboties saskaņā ar sportiskās vienotības, draudzības un savstarpējās vienlīdzības principiem.

Izpildvara - Valde, sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – Prezidente, Izpilddirektors un trim Valdes locekļiem.

Nodibinājums „Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija” ir Latvijas Paralimpiskās Komitejas biedrs un Starptautiskās Ratiņbasketbola Federācijas biedrs.

Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Nodokļa atvieglojumi

Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantā veiktajiem grozījumiem rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizācijas likumu.